ਅਨੁਵਾਦ
ਘਰ » ਸਾਦੇ ਜ serrated ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਤਹ ਇਲਾਜ galvanized ਜ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਾਦੇ ਜ serrated ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਤਹ ਇਲਾਜ galvanized ਜ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)